Sökning: "Emilia Wibron Vesterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Wibron Vesterlund.

  1. 1. PERSPECTIVES NARRATIVES DANS L’AMANT. Une étude de la focalisation chez Marguerite Duras

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Emilia Wibron Vesterlund; [2019-02-20]
    Nyckelord :franska; Focalisation; Marguerite Duras; L’Amant; perspective narrative;

    Sammanfattning : Denna uppsats har som mål att undersöka narrativa perspektiv i boken Älskaren av Marguerite Duras. Ämnet för uppsatsen är fokalisering och författarinnans val av berättarstil. LÄS MER