Sökning: "Emma Kumlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Kumlin.

  1. 1. Service Recovery utifrån ett kundorienterat synsätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Ali Jalalian; Emma Emanuelsson; Tara Emamgholizadeh; [2011]
    Nyckelord :service recovery; service failure; empowerment customer orientation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Service recovery utifrån ett kundorienterat synsätt Författare: Tara Emamgholi-Zadeh, Emma Emanuelsson, Ali Jalalian Kurs: SMKK01 Handledare: Ulrika Westrup och Veronica Åberg Bakgrund: I en perfekt värld uppstår det aldrig något fel i serviceprocessen, verkligheten ser däremot annorlunda ut. Det är när ett misstag begåtts eller ett fel uppstått som ett tjänsteföretags åtagande mot kunden sätts på prov (Grönroos 2008, s 129). LÄS MER