Sökning: "Emma Wahlstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Wahlstrand.

  1. 1. Lexikal organisation hos barn i förskoleklass och tredje klass En omarbetning av Kent och Rosanoffs associationstest

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Sanna Johansson; Emma Wahlstrand; [2010]
    Nyckelord :lexikal organisation; associationstest; lexikal utveckling; syntagmatiskparadigmatiska skiftet; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Lexikala svårigheter återfinns hos flera logopediska klientgrupper. Begränsad lexikal förmåga kan få negativa konsekvenser för inlärning och läsutveckling, vilket påverkar skolframgången. Den lexikala förmågan innefattar såväl storlek som organisation. LÄS MER