Sökning: "Erik Anders Asp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Anders Asp.

  1. 1. Har du blivit lurad? En studie i hur reporäntan påverkat bankernas utlåningsräntor under finanskrisen 2008

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Pontus Johansson; Jakob Paulsson; Rickard Claeson; Erik Asp; [2009]
    Nyckelord :Utlåningsränta; Ränteswappar; STIBOR; Basel II; Transmissionsmekanismen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Hösten 2008 domineras nyhetsflödet av rapporter om den finansiella kris som under årets senare hälft drabbat världen. Samtidigt finns en utbredd oro om en långvarig recession. LÄS MER