Sökning: "Fahreta Karadolami"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fahreta Karadolami.

  1. 1. Pedagogers ställningstagande i den fria leken : En studie utifrån pedagogers roll och närvaro i den fria leken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Fahreta Karadolami; Benedetta Morise; [2023]
    Nyckelord :Barn; fri lek; närvaro; pedagog; makt och styrning.;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogens syn på deras roll och närvaro i den fria leken. Frågeställningar berör pedagogers roll i den fria leken samt hur pedagoger resonerar kring sin närvaro i den fria leken. Studien grundar sig i Foucault teori om makt och styning. LÄS MER