Sökning: "makt och styrning."

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden makt och styrning..

 1. 1. EU-KOMMISSIONENS MISSION – VÄGEN TILL KLIMATNEUTRALITET FÖR EUROPAS STÄDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Forsman; [2023-03-23]
  Nyckelord :Viable Cities-programmet; missionen; hållbarhetsarbete; styrningsmentalitet; klimat; medborgarinkludering; styrning; makt;

  Sammanfattning : To tackle the challenges posed by climate change in cities, the European Commission has launched a new initiative within Horizon Europe, the Mission for Climate Neutral and Smart Cities. The 100 chosen cities in the mission will work to become climate neutral by 2030, 20 years before the rest of the EU. LÄS MER

 2. 2. Motståndets anatomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elma Mrso; Hanna Gacic; Lina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Motståndets anatomi Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp Författare: Elma Mrso, Hanna Gacic, Lina Nilsson Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Motstånd, förändring, autonomi, kollegial styrning, linjestyrning Forskningsfråga: Hur upplever de anställda förändringsmotstånd på en institution med både kollegial och linjestyrning och hur hanterar man det? Hur gestaltas detta motstånd bland de anställda på en universitetsinstitutionen? Syfte: Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för upplevelsen av förändringsprocessen på institutionen hos de anställda. En särskild inriktning kommer finnas på förändringsmotståndet. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers ställningstagande i den fria leken : En studie utifrån pedagogers roll och närvaro i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Fahreta Karadolami; Benedetta Morise; [2023]
  Nyckelord :Barn; fri lek; närvaro; pedagog; makt och styrning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogens syn på deras roll och närvaro i den fria leken. Frågeställningar berör pedagogers roll i den fria leken samt hur pedagoger resonerar kring sin närvaro i den fria leken. Studien grundar sig i Foucault teori om makt och styning. LÄS MER

 4. 4. Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Anderslars; Mathilda Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Subjektskapande; dokumentation; bedömning; förskola; makt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande i en vuxenstyrd utbildning : Förskollärares resonemang om sitt tolkningsföreträde i relation till Barnkonventionen artikel 12

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Nortjé; Ida Sivertsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; barnkonventionen; barns inflytande; demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om hur barn bör ha inflytande i en utbildning som planeras och styrs av vuxna. Våra frågeställningar utgår från att vuxna alltid har tolkningsföreträde gentemot barnen i förskolan. LÄS MER