Pedagogers ställningstagande i den fria leken : En studie utifrån pedagogers roll och närvaro i den fria leken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka pedagogens syn på deras roll och närvaro i den fria leken. Frågeställningar berör pedagogers roll i den fria leken samt hur pedagoger resonerar kring sin närvaro i den fria leken. Studien grundar sig i Foucault teori om makt och styning. Vi har utgått ifrån Foucaults (2003) beskrivningar utifrån pastorala makten, maktutövandet och normaliseringsbegreppet. För att besvara studiens frågeställningar har vi utgått från kvalitativ metod. Vi har intervjuar fyra pedagoger från en förskola, där samtliga pedagoger jobbar på olika avdelningar. Analysen av insamlat material visar på tre olika teman. I resultatet har det synliggjorts att pedagogers roll i den fria leken var att observera barnen. Utifrån observationerna kunde man konstantera att leken styrdes mot det som pedagogen ansåg att barnen visade intrsse för samt för det som pedagogerna ansåg att barnen behövdes utvecklas i. Pedagogerna förklarade att det är för barnets bästa och för att öka nytta för barnen. Pedagogers närvaro styr barnet mot ett lärande och tillrättavisande i den fria leken. Vår tolkning är att barnen självklart lär sig utav att leka men frågan är om pedagogers närvaro har syftet att styra den fria leken. För att göra en resmue av studiens resultat kan vi konstatera att pedagogers närvaro sker mer eller mindre hela tiden i den fria leken och blir synlig på olika sätt. Det vi har lagt märke till är att pedagogers makt, styrning och närvaro är en del av barnens fria lek. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)