Sökning: "Fatima Zahra El Bakouri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatima Zahra El Bakouri.

  1. 1. Lärarens förhållningssätt i ett mångkulturellt klassrum En intervjustudie av sex lärare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Fatima Zahra El Bakouri; Madina Alieva; [2019-02-17]
    Nyckelord :Nyanlända elever; svårigheter; repertoarer; interkulturell pedagogisk kompetens;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att få reda på vilka repertoarer och arbetssätt lärare använder sig av för att övervinna de svårigheter som kan uppstå i ett mångkul-turellt klassrum, och få fördjupande kunskap och uppfattning kring lärarens förhållningssätt till mångkulturalitet i högstadiet, åk 7-9 dels i förberedel-seklass och dels i ordinarie klass.Teori:Våra resultat har vi tolkat enligt ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen känslomässig undervisningsetik/ethic of discomfort, meningserbjudande undervisning, repertoarer och orkestrering i klassrummet samt ett interkultu-rellt perspektiv. LÄS MER