Sökning: "Female Gothic Fokalisering Selma Lagerlöf Charlotte Perkins Gilman ”Spökhanden” ”The Yellow Wallpaper”"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Female Gothic Fokalisering Selma Lagerlöf Charlotte Perkins Gilman ”Spökhanden” ”The Yellow Wallpaper”.

  1. 1. “»Är just som bunden och fjättrad att älska mig nu, skulle jag tycka. Annars kommer nog den där handen och kramar lifvet ur dig. »” Fokalisering och Female Gothic i “Spökhanden” och “The Yellow Wallpaper” – En komparativ analys

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Sarah Magnusson; [2016]
    Nyckelord :Female Gothic Fokalisering Selma Lagerlöf Charlotte Perkins Gilman ”Spökhanden” ”The Yellow Wallpaper”; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur två noveller “Spökhanden” av Selma Lagerlöf och “The Yellow Wallpaper” av Charlotte Perkins Gilman förhåller sig till genren Female Gothic och till varandra. En signifikant skillnad mellan de två novellerna är fokaliseringen vilket öppnar upp för en intressant komparativ analys. LÄS MER