Sökning: "Fountain House rörelsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fountain House rörelsen.

  1. 1. En analys av fem medlemmars och en handledares synsätt på ett Fontänhus, utifrån begreppet empowerment

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Sara Möll; [2013]
    Nyckelord :Fountain House movement; Fountain House rörelsen; Fontänhus; Fountain clubhouse; psykisk ohälsa; Social Sciences;

    Sammanfattning : Abstract Author: Sara Möll Title: An analysis of five members and one staff member’s views on a Fountain House, through the term empowerment [En analys av fem medlemmars och en handledares synsätt på ett Fontänhus, utifrån begreppet empowerment] Supervisor: Anders Östnäs The aim of this study was to gather views of five members and of one staff member, on a Fountain House and describe and analyze these views through an aspect of the term empowerment. The two main questions are thus: Is there something with a Fountain House, through five members and one staff member’s views on its agency, which strengthens empowerment for the interviewed members? Is there something with a Fountain House, through five members and one staff member’s views on its agency, which weakens empowerment for the interviewed members? This study was based on six semi structured interviews. LÄS MER