Sökning: "Fredrica Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrica Håkansson.

  1. 1. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Emma Berglund; Fredrica Håkansson; [2018]
    Nyckelord :Etik; Ensamkommande flyktingbarn; Medicinsk åldersbestämning; Diagnostisk radiologi; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Introduktion: Det uppskattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Många av dessa är ensamkommande flyktingbarn som saknar giltig dokumentation och information som kan styrka deras ålder. Dessa är en sårbar grupp individer där förekomsten av psykologisk ohälsa är vanlig. LÄS MER