Sökning: "Fredrik Eek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Eek.

  1. 1. Servicekvalitet i fastighetsbranschen

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

    Författare :Jakob Berglund; Fredrik Eek; [2023]
    Nyckelord :Servicekvalite; service; fastigheter; bostäder;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att studera svenska fastighetsföretags fokus på service och vilka medelsamt metoder som används för att mäta, uppnå och förbättra sin servicekvalite.Metoden har varit av kvalitativ ansats. LÄS MER