Sökning: "Gabriella Älgne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Älgne.

  1. 1. RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Gabriella Älgne; [2020-03-03]
    Nyckelord :Rumänien; Ungern; integration; regionalpolitik; gränskonflikt; Romania; Hungary; integration; regional policy; border conflict;

    Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how the projects of Interreg Romania-Hungary affects the development of the border regions between Romania and Hungary. The material used for the thesis are projects associated with Interreg Romania-Hungary. LÄS MER