Sökning: "Georgij Sokolov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Georgij Sokolov.

  1. 1. Kapital, Shakespeare och depression : En longitudinell livsförloppsstudie av relationen mellan socioekonomisk position, fritidsaktiviteter och psykisk ohälsa hos äldre

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Georgij Sokolov; [2012]
    Nyckelord :psykisk ohälsa; socioekonomisk position; fritidsaktiviteter; barndomsförhållanden; änkor änklingar;

    Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka om det föreligger ett samband mellan socioekonomisk position och psykisk ohälsa i ålderdomen och om detta samband till någon del kan förklaras av ett samband mellan socioekonomisk position och fritidsaktiviteter. Det har för detta ändamål gjorts ordinala logistiska regressionsanalyser där utbildningens alternativt inkomstens samband med psykisk ohälsa kontrollerats för fritidsaktiviteter. LÄS MER