Sökning: "Goran Vukoja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Goran Vukoja.

  1. 1. Varför företag hållbarhetsredovisar : En studie om företags motiveringar och hållbarhetsredovisningens funktion

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Goran Vukoja; [2016]
    Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Hållbar Utveckling; Etik; Intressent; Legitimitet; CSR; Global Reporting Initiative; GRI.;

    Sammanfattning : I samband med att en rådande överkonsumtion av planetens resurser identifierats har hållbarhet vuxit fram som ett centralt ämne i samhället. Företag klassas som kritiska aktörer i ett globalt strävande efter åtgärder mot överkonsumtionen och har därmed mötts med hårdare krav på att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER