Sökning: "Gunnel Bildt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnel Bildt.

  1. 1. Development of innovative functional pet food products - a compilation of relevant knowledge for industry actors

    Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lovisa Bengtsson; Gunnel Bildt; Julia Skäremo; [2015]
    Nyckelord :functional foods; innovation; pet food; product development; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Problemställning: Ändringar i EU:s lagstiftning har på senare tid förändrat mervärdesmatsbranschen genom att skärpa kraven för påståenden till konsumenter. Samtidigt har mervärdesprodukter växer för husdjur ökat. LÄS MER