Sökning: "Hanna Vidmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Vidmark.

  1. 1. Att vara kvinna i en manlig värld : En grupp kvinnors upplevelser av att arbeta inom mansdominerade yrken

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Emelie Malmbo; Hanna Vidmark; [2015]
    Nyckelord :Mansdominerade yrken; kvinnor i minoritet; kön och genus;

    Sammanfattning : På den svenska arbetsmarknaden beskrivs det idag finnas en tydlig könssegregering där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher, och där vissa arbeten anses lämpade för kvinnor medan andra anses lämpade för män. Att kvinnor söker sig till mansdominerade yrken är idag mer vanligt än tidigare. LÄS MER