Sökning: "Helena Kullman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Kullman.

  1. 1. Att vara smittsam i en vårdkontext : en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Michaela Lindqvist; Helena Kullman; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: HIV/AIDS, MRSA, hepatit C och tuberkulos är allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomar som i olik utsträckning är förenade med stigma. För att förhindra smittspridning av dessa sjukdomar tillämpas inom vården specifika åtgärder vilka kan innebära minskad mänsklig kontakt mellan patient och vårdare. LÄS MER