Sökning: "Inga Clausen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inga Clausen.

  1. 1. "Vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan förvandlas till precis vad som helst" : En studie om spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Josefin Clausén; Emelie Claesson; [2017]
    Nyckelord :Spillmaterial; meningsskapande; förskola; miljö; utforskande; Reggio Emilia; Posthumanism; Konstruktionism;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. LÄS MER