Sökning: "Ingela Scherrer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingela Scherrer.

  1. 1. Bedömning i skolan- till hjälp eller stjälp? : En studie som beskriver lärares syn på bedömningsarbetet i grundskolan.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Ninni Hagen; Ingela Scherrer; [2012]
    Nyckelord :Bedömning; dialog; dilemma; komplexitet; likvärdig bedömning; specialpedagogik; systemteori.;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva lärares syn på bedömningsarbetet i grundskolan. Studiens syfte kan preciseras i följande frågeställningar:Varför gör lärare bedömningar?Hur upplever lärarna bedömningsarbetet i dagens skola?Vilka bedömningsformer anser lärarna främja elevers lärande?Hur uppfattas bedömning i ett specialpedagogiskt perspektiv? Genom att kombinera aktuell ämneslitteratur, en enkätstudie samt sju intervjuer av lärare i grundskolan, har vi sökt svar på våra frågor. LÄS MER