Sökning: "Inger Petersen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inger Petersen.

  1. 1. Arena för ungt skapande. Hur biblioteket tar till vara unga människors kulturuttryck: exemplet Demoteket

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Inger Helena Nilsson; Maria Petersen; [2005]
    Nyckelord :folkbibliotek; kulturförmedling; kreativitet; ungdomsforskning; ungdomskultur; ungdomsprojekt; ungdomsverksamhet; Demoteket; Humanities; Humaniora; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this Master's thesis is to explore the function of public libraries as arenas for young people's artistic creations. It examines how the public library makes activities based on independent creativity visible, and what activities of this sort imply to the public library. LÄS MER