Sökning: "Jacob Edberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Edberg.

  1. 1. Ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt terrorattentat

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Jacob Edberg; Andreas Westin; [2018]
    Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; Terrorattentat; Samverkan; Utbildning;

    Sammanfattning : Ambulanssjuksköterskan är ofta den första patienten möter inom akutsjukvården, och varje enskilt uppdrag är unikt gällande både person och situation. På grund av det oförutsägbara i varje patientmöte prioriteras den egna säkerheten, vilken säkerställs innan vårdandet kan börja. LÄS MER