Sökning: "Jan Rehnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Rehnberg.

  1. 1. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

    Författare :Jan Rehnberg; [2017]
    Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER