Sökning: "Johan Espenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Espenberg.

  1. 1. NATURVETENSKAPENS KARAKTÄR OCH EPISTEMOLOGISK LEGITIMERING - Möjligheter till undervisning utifrån styrdokument och läroböcker

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Johan Espenberg; [2021-09-15]
    Nyckelord :upper secondary school; nature of science; justification of knowledge; textbook; curriculum; content analysis;

    Sammanfattning : Aim: The purpose of this master thesis is to examine the occurrence of nature of science (NOS), and the justification of scientific knowledge, in school science textbooks and curriculum documents for upper secondary school (year 10 – 12) in Sweden. There are a lot of research about science textbooks and NOS which tells us that the coverage and quality of NOS-content often are poor. LÄS MER