Sökning: "Johan Granberg"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade orden Johan Granberg.

 1. 6. Bibliotekarien i skolan : En studie av kompetens och samarbete vid tre bibliotek på svenska gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Roger Leissner; Johan Granberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skolbibliotekariens roll i skolans verksamhet och deras samarbete med lärarkåren. Syftet med studien var dels att ta reda på vilka kompetenser skolbibliotekarierna anser är centrala för arbetet och dels hur de såg på sitt eventuella samarbete med lärarna på skolan. LÄS MER

 2. 7. Skydda, stärka och främja : Umeå stadsbiblioteks arbete med det samiska språketefter minoritetsreformen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Granberg; Roger Leissner; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur den så kallade minoritetsreformen, som kom 2010, har påverkat arbetet med material på samiska på Umeå stadsbibliotek. För att ta reda på detta har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på stadsbiblioteket och Samernas bibliotek samt en representant för Umeå kultur. LÄS MER

 3. 8. Material- och energiåtervinning av kuvert : Scenarioanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Johan Granberg; [2011]
  Nyckelord :envelopes; recycling; paper; incineration; kuvert; materialåtervinning; papper; energiåtervinning;

  Sammanfattning : Material- och energiåtervinning är två sätt att ta hand om avfall. Materialåtervinning av papper är generellt det sätt som ger upphov till lägst ackumulerade utsläpp av koldioxid. LÄS MER

 4. 9. Learning Natural LanguageInterfaces over Expresive MeaningRepresentation Languages

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Granberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learning natural language interfaces using synchronous grammars, l-calculus and statistical modeling of parse probabilities. A major focus of the thesis has been to replicate Mooney and Wong’s l-WASP [17] algorithm and implement it inside the C-PHRASE [12] Natural Language Interface (NLI) system. LÄS MER

 5. 10. Krutetskiis matematiska förmågor och elevers betyg : Går de hand i hand?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johan Eng; Madeleine Granberg; [2010]
  Nyckelord :Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att se vilka av Krutetskiis matematiska förmågor som kommer till uttryck under problemlösning och om det är de högpresterande eleverna som visar på flest förmågor. Uppsatsens fallstudie genomfördes i slutet av vårterminen på två skolor i mindre orter i södra Sverige. LÄS MER