Sökning: "Johanna Mörck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johanna Mörck.

  1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
    Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER