Sökning: "Josefin Mvuanda Riström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Mvuanda Riström.

  1. 1. Jämställdhet inom revisorsprofessionen : Bidrar revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete till en ökad jämställdhet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Julia Hahto; Josefin Mvuanda Riström; [2019]
    Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsmål; jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; jämställdhetspolicy; hållbarhetsredovisning; diskrepans;

    Sammanfattning : Revisorsprofessionen är en profession som under en längre tid verkat som ett manligt reservat. Problematiken som infinner sig inom revisorsprofessionen är emellertid att den är könssegregerad. Kvinnorna finns främst representerade på lägre positioner. LÄS MER