Sökning: "Josefine Othberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Othberg.

  1. 1. “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera” : Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Josefine Othberg; André Leo; [2019]
    Nyckelord :Fysioterapi; Fysioterapeut; Upplevelser; Ätstörningsvård; Ätstörning;

    Sammanfattning : Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. LÄS MER