Sökning: "Julia Koc"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Koc.

  1. 1. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Julia Koc; [2021]
    Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

    Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER