Sökning: "Julianna Westerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julianna Westerberg.

  1. 1. Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Julianna Westerberg; [2022-02-18]
    Nyckelord :förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. LÄS MER