Sökning: "Kaneshka Shafie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kaneshka Shafie.

  1. 1. En analys av möjligheten för drönarleveranser till landsbygd i syfte att sänka sista milen och miljörelaterade kostnader

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Sjöberg; Kaneshka Shafie; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har andelen människor i Sverige som handlar varor på internet ökat, som en konsekvens av detta har även sista milen-leveranser ökat. Jämförs urbana- med rurala områden har sista milen-leveranser ökat mer till de rurala områdena. LÄS MER