Sökning: "Karl Molin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl Molin.

 1. 1. Att göra vad man kan med det man har: En kvalitativ studie om copingresursers roll i livet för personer med en alkoholiserad förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karl Molin; [2018]
  Nyckelord :coping; coping resources; alcoholism; children of alcoholics; adult children of alcoholics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to, with depth in the coping theory presented by Lazarus and Folkman, analyse two different self biographies written by people brought up in families with an alcoholic mother. Namely “Vi har inga hemligheter i den här familjen” by Therése Eriksson and “Glöm mig” by Alex Schulman. LÄS MER

 2. 2. Utländsk närvaro i bolagsstyrelser - En analys av anglo-amerikanska ledamöters påverkan på prestationen i bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Grudén; Anders Molin; [2015]
  Nyckelord :Anglo-amerikanska styrelseledamöter; anglo-amerikanska börslistningar; Stockholmsbörsens Large Cap-lista; corporate governance-system; Tobins Q; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Utländsk närvaro i bolagsstyrelser på Stockholm Large Cap Seminariedatum: 2012-06-05 Kurs: FEKP01 Företagsekonomi: Examensarbete magisternivå, 15 hp Författare: Karl Grudén & Anders Molin Nyckelord: Anglo-amerikanska styrelseledamöter, anglo-amerikanska börslistningar, Stockholmsbörsens Large Cap-lista, corporate governance-system, Tobins Q Handledare: Jens Forssbäck Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera eventuella samband mellan andelen anglo- amerikanska styrelsemedlemmar i företag och dess prestation på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Metod och Empiri: Studien utgår från en deduktiv ansats och använder en kvantitativ metod. LÄS MER

 3. 3. Measurement and Analysis of the Direct Connect Peer-to-Peer File Sharing Network

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karl Molin; [2010-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Online social networks and peer-to-peer file sharing networks create a digitalmirror of human society, providing insights in social dynamics such as interactionbetween entities, structural patterns and flow of information. In thepast such studies were inherently limited due to the vast supply of information. LÄS MER

 4. 4. CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Karl Lennart Molin; Kristoffer Hessedal; [2010]
  Nyckelord :CSR; Stockholmsbörsen; Företagsprestation; Tobins Q; Multipel regression; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: CSR och Företagsprestation – En Undersökning på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2010-01-08 Ämne: FEKK01, Examensarbete, Kandidatnivå, Finansiering, 15 poäng Författare: Kristoffer Hessedahl & Anders Molin Handledare: Måns Kjellsson Nyckelord: CSR, Stockholmsbörsen, företagsprestation, Tobins Q, Multipel regression Syfte: Undersöka om det finns ett samband mellan CSR och företagens prestation på Stockholmsbörsen? Metod: Användning av kvantitativ undersökningsmetod med hypotesprövning där CSR står i relation till företagsprestation Teoretisk referensram: det teoretiska angreppssättet kommer att utgöras av, CSR från Folksam beställt av Ges Invest, approximationen av Tobins Q, den effektiva marknadshypotesen, tidigare studier, och arbetets hypoteser. Empiri: Data samlas in från alla företag från Stockholmsbörsen genom Datastream, CSR index har inhämtats från Folksam men som utförts av Ges Invest mellan åren 2006-2008. LÄS MER

 5. 5. "Uppskattat och underutnyttjat". En undersökning av skolledares, lärares och bibliotekariers användning av skolbibliotek på några svenska gymnasieskolor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karl-Johan Molin; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER