Sökning: "Kristin Bergman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristin Bergman.

 1. 1. Delaktighet i lärandet. En studie om elevers uppfattningar om hur ofta de bjuds in till aktiviteter som främjar delaktighet i egen språk-, läs- och skrivutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristin Bergman; [2015-10-08]
  Nyckelord :delaktighet; språkutveckling; läsutveckling; skrivutveckling; kommunikativt-relationsinriktat perspektiv; formativ undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka dels elevers, åk 6-9, uppfattningar om hur ofta de bjuds in till aktiviteter som främjar delaktighet i lärandet, dels om de anser att dessa aktiviteter har betydelse för deras lärande när det gäller språk-, läs- och skrivutveckling. Teori: Studien hämtar influenser från positivism och fenomenologi när det gäller vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. De förbisedda barnen - En litteraturstudie om vilken betydelse förälderns schizofreni har för barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Bergman; Kristin Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER