Sökning: "Kristin Simonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristin Simonsson.

  1. 1. Straffet för mord i fokus - Om behovet av förändring och förslaget på en utvidgad straffskala

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Kristin Simonsson; [2009]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Den här framställningen behandlar straffet för mord så som det ser ut idag samt det förslag på en utvidgad straffskala för mord som Straffnivåutredningen har lagt fram i sitt delbetänkande Straffskalan för mord (SOU 2007:90). Syftet är att utreda huruvida det finns ett behov av förändring och om Straffnivåutredningens förslag i så fall är en lämplig lösning. LÄS MER