Sökning: "Läkemedelsfel"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Läkemedelsfel.

 1. 1. Förebyggande åtgärder för att minimera risken för avbrott vid läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Emilsson; Helen Fjellström; [2017]
  Nyckelord :Avbrott; Distraktioner; Förebyggande åtgärder; Läkemedelsfel; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor ska enligt svensk lag arbeta för att minimera risken för vårdskada inom sjukvården. Ett riskmoment inom sjuksköterskans arbetsuppgifter är läkemedelshantering. Enligt tidigare forskning är avbrott under läkemedelshantering en vanlig anledning till felmedicinering. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelshantering i slutenvård - en litteraturöversikt över påverkande faktorer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Wallin; [2016-01-11]
  Nyckelord :läkemedelshantering; läkemedelsavvikelser; sjuksköterska; patientsäkerhet; orsaker; förebyggande.; läkemedelsavvikelser; sjuksköterska; patientsäkerhet; orsaker; förebyggande;

  Sammanfattning : Läkemedelsavvikelser i slutenvård är ett förekommande problem som innebär en stor kostnad rent ekonomiskt men inte minst åsamkar det ett lidande för patienten. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i läkemedelshantering med möjlighet att påverka minskning av läkemedelsfel. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö - en fara för patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Bengtsson; Hanna Praks; [2015-04-28]
  Nyckelord :patientsäkerhet; sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö; oönskade och oavsiktliga händelser; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrke styrs bland annat av patientsäkerhetslagen, i vilken patientens skydd mot vårdskada står i fokus. Det förekommer trots det många vårdrelaterade skador som patienter blir lidande av. Psykisk belastning är en riskfaktor inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Vad sjukvården kan göra för att förhindra läkemedelsfel och läkemedelsrelaterade skador hos barn

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vendela Jakobsson; Anne Sofie Larsen; [2013]
  Nyckelord :Barn; Läkemedelsfel; Läkemedelsrelaterade skador; Förhindrande åtgärder;

  Sammanfattning : BakgrundCirka en fjärdedel av alla vårdskador är läkemedelsrelaterade. Läkemedelsfel definieras som misstag i medicineringen som lett till eller hade kunnat leda till läkemedelsrelaterad skada hos patienten. Barn är känsligare och mer utsatta för brister och fel i läkemedelshanteringen än vuxna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans stress - ett problem för patienten som går att förhindra

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Vihlborg; Johanna Åberg; [2010-05-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en statistisk rapport om arbetsorsakade besvär framkom att 14,3% av de tillfrågade kvinnliga sjuksköterskorna upplevt besvär på grund av psykiska påfrestningar och stress de senaste 12 månaderna. Samma siffra för alla kvinnor som svarat inom samtliga yrken var 12,0%. LÄS MER