Sökning: "Led ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Led ljus.

 1. 1. Ett automatiserat arbetssätt för fotografering av skärförslitning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hanna Högström; Felix Bergsman; [2022]
  Nyckelord :skärförslitning; fotografering av skärförslitning; förslitningstyper; robot;

  Sammanfattning : Sandvik Coromants utvecklingsavdelning (R&D) genomför bearbetningstester och dokumenterar arbetet grafiskt. Vid bearbetningen fotograferas skärförslitning manuellt med hjälp av ett mikroskop. När teknikern fotograferar skäret är det vanligt att bildernainte tas i samma vinkel och skärförslitningen blir därför svår att följa. LÄS MER

 2. 2. Det artificiella ljusets inflytande i staden : hur ljuset påverkar människan och biodiversiteten i det urbana samhället

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fina Johansson; Felizia Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :ljusföroreningar; biodiversitet; ekologiska konsekvenser; urban miljö;

  Sammanfattning : Vi människor, likt allt liv på jorden, är beroende av solljuset. Det påverkar vår dygnsrytm och vår hälsa. Hos djuren indikerar solljuset bland annat när det är dags att börja samla föda inför vinterhalvåret, för växterna berättar solen när det är dags att fälla löv och när det är dags att börja spricka upp i blom. LÄS MER

 3. 3. Integrering av vertikala växtväggar i stadsmiljö : En studie för att stärka stadens ekosystemtjänster

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabella Ståhl; Rebecka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Vertical vegetation; Living walls; Green facades; Ecosystems; Ecosystem services; Urban environment; Sustainable cities; Vertikala växtväggar; Levande väggar; Gröna fasader; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Stadsmiljö; Hållbara städer;

  Sammanfattning : Syfte: För att skapa väl fungerade städer som främjar mångfaldigt liv påstår C/O City (2017) att ekosystemtjänster måste implementeras. En ökad befolkning och förtätning har lett till bristande grönstruktur i urbana miljöer. Detta påverkar miljön och social-ekologin negativt. LÄS MER

 4. 4. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning - En studie utifrån ett intressentperepektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elvira Jarlfors; Mathilda Eryd; [2021]
  Nyckelord :: IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; green marketing; greenwashing; stakeholder theory; legitimacy theory.; IASB; IFRS Foundation; Comment Letters; grön marknadsföring; greenwashing; intressentteorin; legitimitetsteorin.;

  Sammanfattning : AbstractThroughout the world today, there is unquestionably, an increasing interest surrounding issuesconcerning sustainability, and this has in turn led to new discussions regarding the developmentof sustainability reporting. It is mandatory in Sweden for example, for companies which meetcertain criteria set by the ÅRL, to prepare reports on sustainability, including a compulsoryannual summary. LÄS MER