Sökning: "Lina Kramen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lina Kramen.

  1. 1. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
    Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

    Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER