Sökning: "Utländska lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Utländska lärare.

 1. 1. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar : Specialpedagogers och lärares erfarenheter och uppfattningar om övergångar och överlämningar från grundskolan till gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Kalle Olsén; Anna Högberg; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskola; Informationsutbyte; Övergång; Överlämning; Överlämningsrutiner;

  Sammanfattning : Högberg, A. & Olsén, K. (2023) Att bygga broar – Specialpedagoger och lärares erfarenheter och uppfattningar om övergångar och överlämningar från grundskolan till gymnasieskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen Skolutveckling och ledarskap, Lärande och Samhälle, Malmö universitet. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare kan motivera elever för att lära historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mhmoud Mhmoud; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det fanns väldigt lite studier som handlade om motivation och hur lärare motiverar elever att lära sig historia. Jag genomförde därför min studie genom att intervjua historielärare, för att få insikt i vilka pedagogiska metoder de använder för att motivera sina elever. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa nyanlända elever i ämnet engelska : Utmaningar för engelsklärare som undervisar nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ahmad Saleh; Roua Abohassan; [2023]
  Nyckelord :nyanlända elever; kartläggning; digitala verktyg; ordinarie undervisning.;

  Sammanfattning :    Denna studie diskuterar de utmaningar som engelsklärare står inför undervisning av nyanlända elever i Sverige och behandlar även faktorer som påverkar inlärningen för denna elevgrupp. Dessa faktorer inkluderar både skolrelaterade aspekter och andra faktorer såsom elevernas sociala och kulturella bakgrund samt varaktigheten av deras vistelse i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Utländska lärare i en ny läraridentitet : En kvalitativ studie om professionella och kulturella utmaningar och möjligheter i ett nytt skolsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cheyrine Abazeed; Alkatmah Reham; [2023]
  Nyckelord :lärarens kulturella bakgrund; professionalitet; utländska lärare; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka utländska lärares upplevelse av professionella och kulturella utmaningar och möjligheter de möter som lärare i Sverige. För att besvara studiens syfte formulerades följande frågeställningar:  ●      Vilka professionella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan?  ●      Vilka kulturella utmaningar och möjligheter möter utländska lärare i den svenska skolan?    En kvalitativ forskningsmetod följdes där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma legitimerade lärare som valdes genom kriteriebaserat urval. LÄS MER