“Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. Frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: (a) Hur beskriver lärare med utländsk bakgrund sitt värdegrundsarbete? och (b) Vilka utmaningar och möjligheter ser utlandsfödda lärare i sitt arbete med skolans värdegrund? Empiriskt material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta utlandsfödda personer som är verksamma som högstadielärare på olika skolor i Sverige. En tematisk analys av insamlade material identifierade sex teman: “Fokus på demokratiskt och relationellt värdegrundsarbete”, “Lärares och vårdnadshavares fostransansvar”, “Värdegrundsarbetets kvalificerande och socialiserande syfte”, “Arbetssätt och strategier i värdegrundsarbetet”, “Strukturella, kulturella och materiella utmaningar” samt “Undervisningsämnen, flerspråkighet och tidigare yrkes- och skolerfarenheter”. Datan analyserades utifrån Biestas teori (2011) om utbildningssyfte samt Biestas och Tedders teori (2006) och Priestleys m.fl. (2013) teoretiska modell om lärarens agens. Resultaten visar att respondenterna har liknande uppfattningar om innebörden i skolans värdegrundsarbete och dess syfte samt har klara visioner och önskemål kring hur värdegrundsarbetet bör bedrivas. Bland möjligheterna omnämns undervisningsämnen, stöd och samverkan bland skolpersonalen, lärarnas flerspråkighet samt tidigare yrkes- och skolerfarenheter. Utmaningarna uppfattas ligga både inom skolan och på samhällsnivå. Studiens övergripande slutsats är att de flesta deltagare trots flera utmaningar och negativa erfarenheter uppfattar sig spela en aktiv roll i skolans värdegrundsarbete och deras agens i stor utsträckning påverkas av aspekter i deras förflutna, det vill säga deras uppväxt, migrationserfarenheter, erfarenheter av andraspråksinlärning, tidigare yrkeskompetenser och erfarenheter av skolsystem i ursprungsländer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)