Sökning: "Linda Sagestam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Sagestam.

 1. 1. Sju elevers uppfattningar om sin skolsituation inom flexteamsverksamhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lanzén Ederheim; Linda Sagestam; [2020-03-02]
  Nyckelord :flexteamsverksamhet; särskild undervisningsgrupp; delaktighet; inkludering; skola; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka olika uppfattningar elever har av sindelaktighet inom flexteamsverksamhet (FTV) i skolan. Studien ämnar ge svar på följande frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Separationer inom förskolan : En studie av förskolepersonals resonemang kring förskolebarns separationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emelie Johansson; Linda Sagestam; [2010]
  Nyckelord :separationer; förskola; barn; anknytning; utvecklingsekologisk teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden tar upp den viktiga anknytningen mellan mor – barn som en förutsättning för hur barnets fortsatta anknytningar till andra människor blir. Samspelet mellan föräldrar - barn, förskolepersonal - barn och samspelet i barngruppen som förutsättning för att de dagliga separationerna men även de mer beständiga skall fungera förhållandevis smärtfritt för alla inblandade. LÄS MER