Sökning: "Liv Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Liv Lärare.

 1. 1. Motivation Lärarens perspektiv på motivation i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Natalia Molokova; Judith Chacon; [2018-08-13]
  Nyckelord :Motivation; inre och yttre motivation; pedagogiskt arbete; strategi.;

  Sammanfattning : Begreppet motivation är svårdefinierad och ofta tolkas avsevärt annorlunda både i forskning och i praxis. En sak är dock alla eniga om: att motivation är viktig lika väl för elevernas skolresultat som för resten av deras framtida liv. LÄS MER

 2. 2. Det är ju grunden för hela jobbet – En kvalitativ studie om sex lärares tankar och erfarenheter av relationens betydelse i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Erica Johansson; [2018-08-09]
  Nyckelord :relationer i skolan; lärar-elev relationer; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad verksamma och erfarna lärare anser vara viktigt i relationsskapandet och hur de arbetar för att skapa goda relationer. Syftet är också att undersöka vad lärare anser att goda relationer har för inflytande på lärandet. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer och hinder för elever i mångkulturella skolor i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Batoul Yousef; Dura Tabatabai; [2018]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Hinder; Mångkulturell skola; Måluppfyllelse; Föräldrasamverkan; Studiehandledning; Intervjustudie; Malmö;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att vi ska bilda oss en uppfattning kring vilka framgångsfaktorer och hinder det finns för elever i mångkulturella skolor i Malmö. Vi vill även ta reda på hur lärare och rektorer resonerar kring detta ämne, och hur de arbetar för en ökad måluppfyllelse bland dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Självmordsprevention i skolan : En litteraturöversikt om skolbaserade metoder för att förebygga självmord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :självmord; skola; självmordsprevention; ungdomar; depression;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige tar 1500 människor sitt liv varje år, en tiondel av dem tillhör gruppen unga. Regeringen menar att unga bör prioriteras i arbetet mot självmord och Folkhälsomyndigheten arbetar för att motverka självmord. LÄS MER

 5. 5. Motiveras pojkar och fickor till läsning på samma sätt? : Hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Reading; desire to read; book choices; reading aloud; book conversations; motivation; gender; first grade; Läsning; läslust; bokval; högläsning; boksamtal; motivation; genus; årskurs 1;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med läsmotivation. Vidare är syftet att undersöka om pojkar och flickor motiveras till läsning på samma sätt. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett samhälle, eftersom läsning är centralt i människors liv. LÄS MER