Sökning: "Ludvig Millton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ludvig Millton.

  1. 1. Att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Kristoffer Winter; Ludvig Millton; [2019]
    Nyckelord :activities; experience; heart failure; quality of life; symptom; aktiviteter; erfarenhet; hjärtsvikt; livskvalité; symptom;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. LÄS MER