Sökning: "MMRI"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet MMRI.

  1. 1. “DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Emma Nordstrand; [2019-06-25]
    Nyckelord :Afrosvenskar; Vithetsnorm; Diskriminering; SCCT; MMRI; Arbetsmarknad; Respondentintervjuer;

    Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. LÄS MER