Sökning: "Vithetsnorm"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Vithetsnorm.

 1. 1. Färgblindhet - utopi eller dystopi? - En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning om vithetsnorm i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Goldner; Veronica Sager; [2022]
  Nyckelord :ethnicity; norm; whiteness; parenting; mixed race parenting; swedish; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyze if parents were aware of the white norm in Swedish society and if it affected them in any way. Through semi structured interviews at a children's center in the south of Scania, we ascertained the parents' perception of the white norm through the experiences that they shared. LÄS MER

 2. 2. Om representation av hudfärg i bilderböcker : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marsango Amanda; [2022]
  Nyckelord :Vithetsnorm; representation; hudfärg; porträttering; annorlundagörande; annanhetsdiskurs; postkolonialism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur representation av svart och brun hudfärg ter sig i populära bilderböcker. Detta avseende förekomst av antalet karaktärer men även avseende porträttering och karaktärsskildring. LÄS MER

 3. 3. Hur producerar förskolans pedagogiska miljöer den andre? : En diskursanalys med normkritiskt perspektiv på etnisk representation i förskolans pedagogiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Nordberg; Solange Riffo; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka hur etnisk representation framställs i pedagogiska miljöer i sex äldrebarnsavdelningar och analysera utifrån ett normkritiskt perspektiv vilka diskurser om etnisk mångfald som kan ligga bakom utformandet av den pedagogiska miljön. Utifrån de rådande diskurser som identifieras gör vi också en analys av vilka subjektspositioner som blir möjliga i avdelningarna. LÄS MER

 4. 4. Hur producerar förskolanspedagogiska miljöer den andre? : En diskursanalys med normkritiskt perspektiv på etniskrepresentation i förskolans pedagogiska miljöer.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Nordberg; Solange Riffo; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; etnisk representation; förskola; normkritisk pedagogik; pedagogiska miljöer; subjektspositioner; representation;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka hur etnisk representation framställs i pedagogiskamiljöer i sex äldrebarnsavdelningar och analysera utifrån ett normkritiskt perspektiv vilka diskurserom etnisk mångfald som kan ligga bakom utformandet av den pedagogiska miljön. Utifrån de rådandediskurser som identifieras gör vi också en analys av vilka subjektspositioner som blir möjliga iavdelningarna. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella perspektiv på Gräset sjunger : Skönlitteratur och värdegrundsarbete inom ramen för gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Asima Curkic; [2022]
  Nyckelord :Gräset sjunger; intersektionalitet; genus; ras; klass; värdegrund; jämställdhet; rasism; diskursanalys; det deliberativa samtalet; rasifiering; vithetsnorm;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de didaktiska möjligheter och fallgropar som finns med att använda skönlitteratur såsom Gräset sjunger (1950) för att diskutera värdegrundsfrågor inom svenskämnet på gymnasienivå. Metoden som används är diskursanalys utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på maktaxlarna genus, ras och klass. LÄS MER