Sökning: "vithetsnorm"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet vithetsnorm.

 1. 1. Du kan inte bli vad du inte kan se : En normkritisk analys av hur etnisk mångfald skildras i skönlitterära böcker för barn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotta Arheden Jansson; Hanna Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; etnisk mångfald; normkritiskt perspektiv; tematisk analys; ikonotext;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur etnisk mångfald framställs i barnlitterära böcker som läses i svenska klassrum, utgivna mellan 2008-2019. Med en deduktiv tematisk litteraturanalys med stöd av ikonotextbegreppet undersöktes det empiriska materialet kvalitativt, med kvantitativa inslag genom följande två forskningsfrågor: Hur och i vilken omfattning förekommer mörkhyade karaktärer i den från biblioteket mest utlånade barnlitteraturen? och Hur gestaltas den etniska mångfalden i den från biblioteket mest utlånade barnlitteraturen? Tidigare svensk forskning visar att etnisk mångfald framställs på ett mer nyanserat sätt i barnlitteraturen än tidigare. LÄS MER

 2. 2. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 3. 3. Otrygghetens Dimensioner : En sociologisk kvalitativ studie om otrygghet i bostadsorten och offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ida-Lina Jedström; Petrea Svedberg; [2020]
  Nyckelord :insecurity; power; white privilege; gender power gap; vigilance; Otrygghet; makt; vithetsnorm; könsmaktsordning; vaksamhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to understand different aspects of women's feelings of insecurity when navigating in public areas with a focus on their own place of residence. We highlight some factors that affect the feeling of insecurity, such as environmental factors, previous experiences or the risk of being exposed to xenophobia or sexism. LÄS MER

 4. 4. Att göra ras för barn : En kritisk analys av representation i svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Schatii; [2020]
  Nyckelord :Ras; barnlitteratur; etisk läsning; alteritet; vithet; dekonstruktion;

  Sammanfattning : För de flesta barnen i dagens samhälle fyller barnboken en väsentlig funktion för inlärning och socialisering samtidigt som den kan förstås som ett möte med världen varigenom barns identitet börjar konstrueras i tidig ålder. I denna studie har representation i ett urval svenska barnböcker undersökts utifrån ett kritiskt rasperspektiv i syfte att framhäva ras som en aktuell analytisk ingång i barnbokens värld. LÄS MER

 5. 5. "Väck inte den björn som sover" : En intervjustudie med pedagoger om deras arbete med rasism på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Do; [2020]
  Nyckelord :Rasism; vithet; svensk; vithetsnorm; svenska normer; fritidspedagoger; lärare i fritidshem; skola; fritidshem; etnicitet; intersektionalitet; kolonialism; maktstrukturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER