Sökning: "vithetsnorm"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet vithetsnorm.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Att göra ras för barn : En kritisk analys av representation i svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Schatii; [2020]
  Nyckelord :Ras; barnlitteratur; etisk läsning; alteritet; vithet; dekonstruktion;

  Sammanfattning : För de flesta barnen i dagens samhälle fyller barnboken en väsentlig funktion för inlärning och socialisering samtidigt som den kan förstås som ett möte med världen varigenom barns identitet börjar konstrueras i tidig ålder. I denna studie har representation i ett urval svenska barnböcker undersökts utifrån ett kritiskt rasperspektiv i syfte att framhäva ras som en aktuell analytisk ingång i barnbokens värld. LÄS MER

 3. 3. "Väck inte den björn som sover" : En intervjustudie med pedagoger om deras arbete med rasism på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Do; [2020]
  Nyckelord :Rasism; vithet; svensk; vithetsnorm; svenska normer; fritidspedagoger; lärare i fritidshem; skola; fritidshem; etnicitet; intersektionalitet; kolonialism; maktstrukturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Google: passa in eller passa in(te)  : En kvantitativ studie om hur vithetsnorm och könsstereotypisering får komma till uttryck via Google.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isa Westling; Ally Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Google; vithetsnorm; algoritmers makt; representation; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Google är världens största sökmotor och ett forum som har en enorm makt att via internet kunna påverka människans perception och dess syn på verkligheten. Den information och kunskap som människor får ta del av via Google blir på något sätt en självklarhet och ses som det sanna och det normala. LÄS MER

 5. 5. “DET KOMMER ATT VARA MÄNNISKOR I DEN HÄR VÄRLDEN SOM HATAR DIG” En kvalitativ studie om afrosvenskars identitet, preferenser och strategier på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nordstrand; [2019-06-25]
  Nyckelord :Afrosvenskar; Vithetsnorm; Diskriminering; SCCT; MMRI; Arbetsmarknad; Respondentintervjuer;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar avstamp i ett samhällsproblem i form av att en grupp svenskar, afrosvenskar, missgynnas på arbetsmarknaden till följd av vithetsnormer och diskriminering. Syftet är att utreda hur afrosvenskars i en sådan kontext kan förhålla sig till sin identitet. LÄS MER