Sökning: "Madelene Tano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Madelene Tano.

  1. 1. Sju förskollärares uppfattning om kulturellt arbete i förskolan : Att arbeta med läroplansmålet ”att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer” som utgångspunkt.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Linnea Olsson; Madelene Tano; [2020]
    Nyckelord :Förskola; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; traditioner;

    Sammanfattning : I Sverige är 7% av alla barn utlandsfödda, alternativt har föräldrar som är födda utomlands. Med bakgrund av detta har denna studie genomförts, som handlar om hur förskollärare anser sig arbeta utifrån läroplansmålet “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer [. LÄS MER