Sökning: "Magnus Snygg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Snygg.

  1. 1. Värmländska ungdomars attityder till lokaltidningen : En kvantitativ enkätundersökning

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Magnus Andersson; Kristin Blomgren; [2007]
    Nyckelord :Attitudes; local newspapers; survey; youths; Attityder; lokaltidning; enkätundersökning; ungdomar;

    Sammanfattning : Denna uppsats är gjord på uppdrag av Tidningsutgivarnas organisation Tidningen i skolan och grundas på en kvantitativ enkätundersökning. Uppsatsen syftar till att försöka svara på den övergripande frågan ”Vilka attityder har värmländska ungdomar till lokaltidningen?”Enkäten ställde frågor om bakgrund, medievanor, och respondentens förväntningar på framtiden. LÄS MER