Sökning: "Malin Ivares"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Ivares.

  1. 1. Stora barngruppsstorlekar i fritidshemmet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Malin Ivares; Emilia Antonsson; [2023-10-26]
    Nyckelord :Barngruppsstorlek; pedagog; fritidshem; interaktion; anpassningar; ramfaktorteori; inre ramar; yttre ramar;

    Sammanfattning : Fritidshemmets uppdrag har genom tiderna förändrats och barngrupperna blir allt större och större. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i fritidshem arbetar utifrån den stora barngruppsstorleken. LÄS MER