Sökning: "Marcus Ingemansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marcus Ingemansson.

  1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
    Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER