Sökning: "Marie Enelund Moore"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Enelund Moore.

  1. 1. ”Jag skulle nog säga att det var en ögonöppnare” – erfarenheter från en internetbehandling vid alkoholbrukssyndrom

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Marie Enelund Moore; Anna Wendel; [2020-03-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker erfarenheter hos före detta deltagare i en internetbaserad KBT-behandling mot AUD, med särskilt fokus på vad dessa personer har upplevt som verksamt respektive icke-verksamt för att uppnå en förändring av sina alkoholvanor. Tolv deltagare intervjuas via telefon två år efter avslutad behandling. LÄS MER